به دنبال راه!

به نام یگانه مربی انسان ها

عجب حال عجیبی دارم!

می دونم هدفم چیه

با ارزش ترین حقیقت...

ولی در مورد راه رسیدن به اون هدف ، هیچی نمی دونم!

شاید هنوز بینا نشدم!

شایدم هنوز آماده نیستم

شاید تلاش بیش از این باید

شایدم...

کاش راه درست خودش منو انتخاب می کرد

 

به هر حال

دعام کنین

عمیقا به دعای خیر شما نیازمندم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید