یادبود کودکان قربانی جنگ

بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه منتظرتون هستیم

کمپین عروسک های خاموش

/ 2 نظر / 29 بازدید

بنام خدا که بهتر داند کودک هیچ گناهی ندارد که تاوان بشر رابپردازد " دنیا لبخندش را کم دارد " چون ادم حسابی کم دارد کبریت وجدانها نم دارد وضع بشریت ماتم دارد عینک عقل بشر خش دارد خاک وغباری محکم دارد خوش بحال انکه برارد دستی که غباری زداید یا در خاکی بذر نیکی کارد بوته خاری از قلبی در ارد نیکو نیت نیکو کاری سازد رسم نیکویی برپا دارد پاسخ وجدان را اری گوید قدر انسان را بشناسد نه خود را چون حیوان سازد هم لایق نام ادم باشد هم بر زخم بشر مرهم باشد نه که بر آن نمک هم بپاشد ریشه درخت جنگ بسوزد که دیگر میوه ننگ نیارد باشد که دیگر ننگ نیفروزد ریشه این درخت صفات بد که همت و خرد را کند کند (سد شود ) و بر نور خدا سد شود با عقل همت مشکل حل شود ای کاش نوع بشر عاقل شود نه بر هم نوع خود قاتل شود نه از راه نیکو غافل شود نه سرگرم کار باطل شود خدا نیکان را نگه بدارد ------------------------- امید وارم یک کلییپ صوتی تولید - وترجمه به زبانهای دیگر برای صلح در جهان امضا : ع ع

بنام خدا که بهتر داند1 کودک هیچ گناهی ندارد 2 که تاوان بشر رابپردازد3 " دنیا لبخندش را کم دارد "4 چون ادم حسابی کم دارد 5 کبریت وجدانها نم دارد6 وضع بشریت ماتم دارد7 عینک عقل بشر خش دارد8 خاک وغباری محکم دارد9 خوش بحال انکه برارد10 دستی که غباری زداید 11 یا در خاکی بذر نیکی کارد 12 بوته خاری از قلبی در ارد 13 نیکو نیت نیکو کاری سازد14 رسم نیکویی برپا دارد15 پاسخ وجدان را اری گوید16 قدر انسان را بشناسد17 نه خود را چون حیوان سازد18 هم لایق نام ادم باشد19 هم بر زخم بشر مرهم باشد 20 نه که بر آن نمک هم بپاشد ریشه درخت جنگ بسوزد21 که دیگر میوه ننگ نیارد22 باشد که دیگر ننگ نیفروزد23 ریشه این درخت صفات بد25 که همت و خرد را کند کند (سد شود )26 و بر نور خدا سد شود27 با عقل وهمت مشکل حل شود28 ای کاش نوع بشر عاقل شود29 نه بر هم نوع خود قاتل شود30 نه از راه نیکو غافل شود31 نه سرگرم کار باطل شود 32 خدا نیکان را نگه بدارد33 --------------------------- تکرار چون یک و جافتاده بود 28